Hoppa till huvudinnehåll

Uppströmsarbete - Idag och i framtiden

Kunskapen om miljöföroreningarnas källor och beteende har ökat och vikten av uppströmsarbete uppmärksammas allt mer i branschen, inte minst med tanke på Revaq-certifieringen, dagvattnets kvalitet och frågan om råvattenkvalitet för dricksvatten. Detta ökar både behovet av och möjligheten för en studie som tar ett helhetsgrepp på arbetet uppströms. Syftet med studien är att kartlägga uppströmsarbetet i svenska VA-organisationer med fokus på hur uppströmsarbetet bedrivs och de behov kommunerna har för att kunna effektivisera uppströmsarbetet. Projektet kommer också framhålla goda exempel från kommunerna och ge rekommendationer för framtidens uppströmsarbete. Resultaten från projektet avses också ligga till grund för utvecklingen av en modell för ett systematiskt uppströmsarbete som kan anpassas till såväl dricksvatten som avlopp- och dagvatten i både stora och små kommuner. Kunskapen från detta projekt kan förhoppningsvis även användas för att utveckla och/eller komplettera kursen Uppströmsarbete som ges i Svenskt Vattens regi. Projektet är indelat i tre områden 1) Bakgrund och internationell utblick som består av en litteraturstudie där befintliga metoder, arbetssätt och verktyg för uppströmsarbete/källkontrol, i Sverige och internationellt, systematiskt beskrivs, 2) Uppströmsarbetet i svenska VA-organisationer och 3) Framtidens uppströmsarbete. De två senare områdena undersöks genom ett webbformulär med ett fåtal grundläggande frågor som skickas ut till samtliga VA-verksamheter i landet, samt telefonintervjuer med ca 10-20 kommuner. Både webbformulär och intervjuer riktar sig till miljöingenjörer/ansvarig för miljö och kvalitet och urval till intervjuerna sker utifrån webbformuläret. Intervjuerna syftar till att få en fördjupad bild av arbetet samt belysa behov och svårigheter. Kluster Mälardalen arbetar också med uppströmsfrågor och därför kommer samordning med dem att ske för att finna synergier, möjliga samverkansytor och undvika dubbelarbete.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-123
Projektledare:
Marinette Hagman
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research
Totalt beviljad finansiering av SVU:
125 000 SEK
Projektets totala kostnad:
574 122 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-06-30