Hoppa till huvudinnehåll

Styrning, ledning och organisering av kommunal VA-verksamhet

För att kunna erbjuda kommunernas medborgare säkert vatten och reningsverk som uppfyller dagens miljökrav krävs väl fungerande VA anläggningar och organisationer. I kommunerna finns sedan några år tillbaka finansiella och verksamhetsmässiga mål med inriktning mot god ekonomisk hushållning som stöd för att bedriva kommunala verksamheter av god kvalitet på kort och lång sikt. I kommunerna utvecklas och tillämpas olika verktyg och metoder för att följa upp och säkra kvalitet över tid. Ett sådant exempel är Svenskt Vattens verktyg Hållbarhetsindex, som syftar till att hjälpa kommunerna att analysera och utveckla VA-verksamheten. 2014 års hållbarhetsindex visar att många kommunala VA-organisationers anläggningar har en väl fungerande drift. Samtidigt finns stora brister vad gäller de kommunala VA-organisationernas förmåga att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer. I vårt projekt vill vi undersöka närmare vari denna brist består, varför den uppkommer, och om den går att åtgärda. Syftet med vår studie är (a) att undersöka vilka typer av brister som kommunerna uppvisar vad gäller förmågan att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-organisation, (b) att undersöka vilka orsaker som ligger bakom dessa brister, samt (c) att undersöka kommunernas förbättringspotential på detta område. För att bidra med kunskaper i enlighet med syftet vill vi undersöka tre av de kommuner som ingått i Svenskt Vattens hållbarhetsindex, och som visat på stora brister i förmågan att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-organisation. Med hjälp av semistrukturerade individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer vill vi ställa öppna frågor om kommunens strategiska förmåga. Via studier av kommunernas VA-planer och motsvarande vill vi uppmärksamma hur kommunen synliggör VA-verksamhetens förmåga att bedriva verksamhet av god kvalité på kort och lång sikt. Forskningsprocessen kommer karaktäriseras av en interaktiv process.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
15-119
Projektledare:
Robert Jonsson
Organisation Projektledare:
Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS), Linköpings universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
495 000 SEK
Projektets totala kostnad:
325 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-12-30