Hoppa till huvudinnehåll

Sorterande spillvattensystem – erfarenheter, ekonomi, samhällsnytta och implementering

Att införa sorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens krav på avloppsreningen vad gäller skarpare krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa upp och dra lärdomar av ett pionjärprojekt på området. Syftet med sökt projekt är att: 1) sammanställa befintliga erfarenheter från planering, beslutsfattande och införande av källsorterande system, 2) ta fram en systemlösning för ett sorterande system för området H+ och beskriva dess tillämplighet i andra områden 3) genomföra en ekonomisk analys med avseende på kostnader och samhällsnytta, samt 4) belysa centrala planerings- och implementeringsfrågor. Utgångspunkten i projektet är det planerade systemet i H+ för separat ledningstransport av klosettvatten, matavfall via avfallskvarnar respektive bad-disk och tvättvatten. Erfarenheter av klosettvattensystem hämtas framförallt från Jenfelder Au i Tyskland och Sneek i Nederländerna samt från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (endast planeringsprocess). Erfarenheter av avfallskvarnar hämtas från projektet Fullriggaren i Malmö.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö, Organisation & juridik
Projektnummer:
14-119
Projektledare:
Erik Kärrman
Organisation Projektledare:
Urban Water Management AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
447 800 SEK
Projektets totala kostnad:
1 015 800 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-09-30