Hoppa till huvudinnehåll

Rejektvattenbehandling i Sverige och internationellt – en kunskapssammanställning

Det finns i nuläget ingen överskådlig och tydlig sammanställning av olika behandlingsmetoder för rejektvatten. Syftet med projektet är att tillhandahålla en utförlig redogörelse och kartläggning av såväl biologiska som växtnäringsåterförande metoder för separat behandling av rejektvatten som härstammar från avvattning av rötat slam vid kommunala avloppsreningsverk. De biologiska metoderna kommer jämföras mot varandra med relevanta nyckeltal som exempelvis energiförbrukning och driftkostnad per kg reducerat kväve, volymetrisk reduktionshastighet, driftproblem, uppstartstid etc. De växtnäringsåterförande metoderna kommer handhas i separat kapitel men kommer även inkluderas i den övriga jämförelsen för relevanta punkter. Projektet kommer mynna i en rapport som ska kunna användas som verktyg vid övervägande att införa separat rejektvattenbehandling. Ur rapporten kommer kunna inhämtas uttömmande information om de olika behandlingsmetoderna men även vägledning för vilken behandlingsmetod som kan vara lämplig utifrån givna förutsättningar vid ett avloppsreningsverk. I projektet kommer även inkluderas fallstudier från befintliga anläggningar med separat rejektvattenbehandling. Avsikten är att dessa fallstudier ska omfatta anläggningar med traditionell SBR, SBR med nitritation-denitritation, SHARON, Anammox/MBBR, Anammox/granuler, bioaugmentation, struvitproduktion samt ammoniakstripping.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
15-105
Projektledare:
Fredrik Stenström
Organisation Projektledare:
VA-Ingenjörerna AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
245 400 SEK
Projektets totala kostnad:
487 175 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-03-31