Hoppa till huvudinnehåll

Regnpengen - Intäkter och kostnader för dagvattenhantering – nuläge och framtida finansieringsmodeller

I avsaknad av allmänt gällande principer och nationella riktlinjer skapas idag en mängd varianter på dagvattenavgifter. Preliminär analys av VASS-data visar på en hel del olikheter och därmed behovet av en utökad undersökning om hur intäkter och kostnader hanteras vad gäller dagvattenhanteringen. Trots stora ansträngningar från VA-huvudmännen finns sannolikt en mängd olösta frågor och ett stort behov att förtydliga hur avgifterna underbyggts. Ökad samsyn mellan berörda parter och gemensamma riktlinjer behövs generellt. Det är även önskvärt att dagvattentaxan kan vara ett styrmedel för att minska framtida miljöpåverkan och översvämningsrisker. Projektet syftar till att göra en nulägesbeskrivning av hur svenska kommuner hanterar intäkter och kostnader för dagvattenhantering idag, diskutera praktiskt tillämpbara finansieringsmodeller för dagvattenhantering i enlighet med lagstiftningens intentioner samt bidra till att höja kunskapsnivån inom området. Projektresultatet förväntas ge underlag för fortsatt arbete där rekommendationer avseende beräkningsmodell och fördelningsmodell för olika dagvattentjänster utifrån ytor och kostnader tas fram. De huvudsakliga metoderna i projektet är datainsamling och databearbetning (VASS, befintliga VA-taxor, litteratur och rättsfall samt muntlig information via intervjuer), juridisk bedömning, fortlöpande analys och diskussion i en projektgrupp med bred kompetens (Vatten och Miljöbyrån samt Gunnar Mellström och Rita Lord) samt öppna seminarier där synpunkter och erfarenheter från VA-huvudmän dokumenteras. Projektet kan översiktligt indelas i tre faser. Ett möte med referensgrupp (bestående av VASS analysgrupp, Svenskt Vatten, Trafikverket, kommunala VA-huvudmän och kommunala väghållare) genomförs inom varje fas. Fas 1 kretsar kring datainsamling och preliminär analys, fas 2 består av intervjuer och öppna seminarier och fas 3 fokuserar på syntes och slutrapport.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
15-117
Projektledare:
Maria Eklund
Organisation Projektledare:
Vatten och Miljöbyrån AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 235 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-08-31