Hoppa till huvudinnehåll

Processoptimering av mindre vattenverk

​Ofta är det mindre vattenverk som ställs inför nya utmaningar först. Det kan handla om speciella råvattenförhållanden med mycket höga färgtal, svårhanterligt manganinnehåll och stora säsongsmässiga variationer i vattenbehov. Utmaningarna kombinerade med engagerad personal som har förmågan att snabbt omsätta nya kunskaper i åtgärder gör att en del mindre vattenverk är ledande i utvecklingen. Vi vill med detta projekt visa på goda exempel och de möjligheter som finns för mindre verk att aktivt arbeta för att optimera sina processer för att uppnå god barriärverkan. Arbetet baseras på ett flertal fallstudier, vilket gör det möjligt att identifiera möjligheter och problem av stort intresse för branschen.

Vid varje utvalt vattenverk kommer följande tre steg att genomföras:

Steg 1: Sammanställa data och nyckeltal från VASS Dricksvatten och Vattentäktsarkivet (SGU).

Steg 2: Intervju med personal och genomgång av vattenverket med sammanställt material från Steg 1 som underlag. I samarbete med personal på verket genomförs en fullständig GDP (God Desinfektions Praxis) för verket. Avsikten är att (I) dokumentera hur man på vattenverket kontinuerligt arbetar för att optimera sina processer samt om man har tidigare erfarenheter av processoptimering, (II) undersöka om god barriärverkan uppnås på verket samt (III) identifiera eventuella osäkerheter kring barriärverkan på verket.  

Steg 3: De eventuella osäkerheterna kring barriärverkan undersöks mer utförligt. En till två av de identifierade osäkerheterna kring barriärverkan (III) väljs ut och följs upp för vattenverket utifrån resultatet av den genomförda GDPn.

 

Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
13-113
Projektledare:
Thomas Pettersson
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
366 600 SEK
Projektets totala kostnad:
622 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-08-31