Hoppa till huvudinnehåll

ORDiVA - Avloppsteknisk ordlista

Denna ansökan avser en uppdatering av VA-teknisk ordlista (TNC 65). En sådan ordlista är ett viktigt verktyg för kommunikation inom och mellan branscher samt inom utbildningar. Inom VA-tekniken skapas fortlöpande nya termer i olika kontexter, särskilt inom tillämpad forskning. Därför behövs en ordlista som kan fungera som en enande kraft för branschen och dess representanter. Samtidigt behöver en sådan ordlista förhålla sig till utvecklingen inom EU och inom internationell standardisering även om det där inte alltid finns svenska termer och definitioner. En jämförelse med standarder och EU-dokument görs därför inom projektet och nya svenska termer föreslås vid behov.Arbetet genomförs enligt en standardiserad och väl beprövad metodik i samarbete med Terminologicentrum TNC där det finns gedigen kunskap. Till projektet knyts företrädare för olika delar av branschen i arbets- och referensgrupper vilket garanterar aktualitet, bred förankring och acceptans av terminologin.En fackordlista av det här slaget är viktig för att svenskan fortsatt ska kunna användas som vetenskapsspråk. Konsekvenserna kan annars bli försvårad kommunikation (mellan specialister, mellan specialister och lekmän), försämrad inlärning för studenter och en utveckling mot att svenska blir ett lågspråk och engelska ett högspråk inom högre utbildning och forskning.Projektet påbörjas i oktober 2016 och beräknas vara avslutat i januari 2018. Resultatet presenteras bl.a. i form av en ordlista, men all terminologi görs även tillgänglig genom Rikstermbanken.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
16-109
Projektledare:
Michael Cimbritz
Organisation Projektledare:
Institutionen för Kemiteknik
Totalt beviljad finansiering av SVU:
386 500 SEK
Projektets totala kostnad:
620 500 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-01-31