Hoppa till huvudinnehåll

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan

Sveriges avloppsreningsverk kan vänta sig skärpta utsläppskrav på kväve och fosfor inom ramen för nya tillståndsprövningar i enlighet med ramdirektivet för vatten. Detta kommer kräva ombyggnationer och processanpassningar för svenska reningsverk. Exakt hur och i vilken omfattning nya utsläppskrav skulle påverka miljöpåverkan från svenska reningsverk utifrån ett systemperspektiv vet man idag inte. Sannolikt kommer det krävas åtgärder som innebär ökad resursförbrukning i form av exempelvis elenergi och kemikalier. Den ökade resursförbrukningen skulle innebära en negativ miljöpåverkan. Målet med detta projekt är att genom dynamisk processmodellering och LCA-modellering av nuvarande och planerade framtida processkonfigurationer för tre svenska reningsverk skapa en bild av hur reningsverkets totala miljöpåverkan kommer att förändras vid införande av nya strängare utsläppskrav. Miljöpåverkan från processerna kommer inte enbart bestå av bidrag till växthuseffekten utan även övergödning, försurning, marknära ozon, toxicitet samt olika typer av resursanvändning. Syftet med detta är att undvika en ”suboptimering” ut ett miljöperspektiv då åtgärder vidtas för att uppfylla skärpta krav på utsläpp av kväve och fosfor till recipienten. Genom att jämföra olika processalternativ/driftstrategier och studera var i processen den mest betydande miljöpåverkan sker, kan insatser riktas för att minimera den totala miljöbelastningen från hela reningsverket. Effekten av strängare utsläppskrav på reningsverkets totala miljöpåverkan är även ett viktigt underlag i dialog med svenska myndigheter.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
14-108
Projektledare:
Linda Åmand
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
405 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 460 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-04-30