Hoppa till huvudinnehåll

Mikroplaster i kretsloppet

Kunskapen om mikroplaster i det VA-tekniska systemet är låg, men mikroplaster är något som VA-branschen kommer att behöva hantera eftersom spårning av källor och spridningsvägar till akvatiska och terrestra system får allt mer uppmärksamhet. Projektet syftar till att skapa en överblick över flödet av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Huvudsyftet är att karaktärisera förekomst (i form av massa och antal), storleksfördelning och sammansättning av mikroplaster med fokus på mikroplaster i jord gödslad med rötslam. Detta är möjligt tack vare en metodik som har tagits fram vid Aalborg Universitet i Danmark. Metoden inkluderar Fourier Transformerad Infraröd Spektroskopi (FTIR), vilken ger ett specifikt fingeravtryck och möjligt ursprung för plastpartikeln. Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket. Det första arbetspaketet, nulägesbeskrivningen, är en litteraturstudie för att få en överblick över forskningen kring och problemen med mikroplaster. De tre övriga arbetspaketen fokuserar på förekomst av mikroplaster i olika delar av kretsloppet. I arbetspaket 2 analyseras mikroplaster i mark vid två försöksfält (Igelösa, Lund och Petersborg, Malmö) som gödslats med rötslam i över 30 år. I arbetspaket 3 analyseras prover på slam från de två avloppsreningsverk, Källby i Lund och Sjölunda i Malmö, vars slam utgör det gödsel som finns på Igelösa och Petersborg. Slutligen, i arbetspaket 4, analyseras inkommande och utgående vatten från de två avloppsreningsverken. På det viset får vi en bild av hela kedjan av mikroplaster från avloppsvatten till slam och slamgödslad mark. En sådan bred kartläggning är möjlig genom den samverkan mellan Aalborg Universitet, Sweden Water Research, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och Hushållningssällskapet som utgör projektgruppen. Till projektet är också en bred referensgrupp kopplad, med deltagare från bland annat kommunala avloppsreningsverk, Ragn-Sells, KRAV och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-111
Projektledare:
Lotta Levén
Organisation Projektledare:
JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Totalt beviljad finansiering av SVU:
470 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 402 067 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-06-30