Hoppa till huvudinnehåll

Livslängdsbedömning av tätningsfogar av termoplastisk elastomer

Läckor i VA-ledningar i mark är idag ett stort problem och utgör en betydande kostnad för Sveriges kommuner. En av de svaga länkarna i dagens vatten- och avloppssystem är gummiringsfogarna hos plast-, järn- och betongrör. På vattenledningsnätet leder otäta fogar till förluster och på avloppsledningsnätet medför detta ett inläckage av markvatten och därmed en överbelastning av lednings- och reningssystemen. Täthetsprovningen av rörsystemen görs idag enligt standard SS-EN 681. Denna är inte tillräcklig eftersom den enbart innebär kontroll av kortsiktig funktion och mekaniska egenskaper hos materialet i nyskick och det ställs inga krav på tätningsringarnas utformning och effekter av långtidskomprimering. Det betyder att man inte kan avgöra om tätningsringen håller över ledningssystemets hela livslängd. Idag byggs rörsystem i Sverige för att hålla 100-150 år. Materialen i själva rören testas för att uppfylla detta, och då är det rimligt att även fogarna testas för motsvarande livslängd.Tidigare har en förstudie genomförts som innefattade en kartläggning av det samlade kunskapsläget på området genom litteraturstudier och erfarenhetsutbyte. Den viktigaste slutsatsen från denna var att det behövs ett uppföljningsprojekt där den faktiska livslängden undersöks experimentellt, eftersom tillförlitliga provningsmetoder eller litteraturdata saknas. En annan slutsats var att TPE-materialen som blivit allt mer populära uppvisar en sämre långtidsfunktion jämfört med de vulkaniserade gummimaterialen. I detta projekt kommer material för tätningsringar åldras och provas, så att dess faktiska livslängd kan uppskattas. Två kvaliteter av TPE och en EPDM som referens kommer att behandlas vid förhöjd temperatur för att simulera 100-150 års användning och därefter provas mekaniskt.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
16-110
Projektledare:
Anders Höije
Organisation Projektledare:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Totalt beviljad finansiering av SVU:
360 000 SEK
Projektets totala kostnad:
720 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-04-30