Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapssammanställning: från regn till recipient – dagvattnets innehåll och dess variationer

​Dagvatten kan ha såväl akuttoxisk som långsiktiga negativa effekter på såväl vår hälsa som miljö. För att skydda våra sjöar och vattendrag samt vår hälsa kommer, mest troligt, byggandet av dagvattenreningsanläggningar att öka. I detta arbetet behövs kunskap om dagvattnets innehåll och dess variationer. Syftet är därför att kartlägga, identifiera och kvantifiera källor samt föroreningar som återfinns i dagvatten, och deras säsongsvariationer (för såväl dagens som morgondagens situation). Samt att kartlägga och utvärdera idag existerande modeller/verktyg samt schablonhalter. Projektet kommer att genomföras i fem delar.1/ En omfattande litteraturstudie av internationell vetenskaplig litteratur. Relevanta databaser är tillgängliga vid LTU. 2/ Genomgång av befintliga modeller och verktyg inom området, internationellt samt nationellt. 3/ Kunskapsinhämtning av genomförda och pågående provtagningar/mätningar avseende dagvattenkvalitet internationellt. I detta arbete används våra nätverk (exempelvis Australien, UK, Norge, Finland, Italien, Danmark, Österrike).

4/ Kunskapsinhämtning av genomförda och pågående provtagningar/mätningar avseende dagvattenkvalitet i Sverige. Detta kommer att ske genom riktade intervjuer alternativt genom enkätstudie. 5/ Sammanställning och utvärdering

Projektet kommer att omfatta:

 

  • Dagvattnets innehåll av olika ämnen och dess källor.
  • Variationer i dagvattnets kvalitet såväl säsongvariationer som ur ett längre perspektiv (ex klimatförändring som andra förändringar i samhället). 
  • Transportsystemets (dvs ledningar alt diken) påverkan på dagvattnets kvalitet när det når recipienten? 
  • Modeller och schablonhalter – vad finns tillgängligt idag och är det tillräckligt för att kunna möta framtida krav.

 

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
13-107
Projektledare:
Maria Viklander
Organisation Projektledare:
LTU
Totalt beviljad finansiering av SVU:
199 240 SEK
Projektets totala kostnad:
199 240 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2014-12-31