Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapssammanställning – diskret dagvattenrening

​Eftersom implementeringen av dagvattenreningsanläggningar bedöms öka de närmaste åren är det viktigt att säkerställa att kommunerna och konsulterna som arbetar med dagvattenreningen har lättillgänglig och samlad tillgång till denna kunskap för att kunna projektera och bygga fungerande anläggningar.

Syftet med detta projekt är alltså att sammanställa svensk och internationell kunskap kring diskret dagvattenrening i en brukarvänlig SVU-rapport. Den samlade kunskapen blir lätt tillgänglig för kommuner och konsulter och myndigheter att referera till och nyttja i olika besluts- och projektskeden.

Arbete i basen kommer att grundas på en omfattande studie av internationell vetenskaplig litteratur. I steg två kommer vi att ansamla svenska erfarenheter.

Frågor som kommer att belysas är: 

  •  Vilka föroreningar renas effektivt i respektive anläggning, vilka i mindre grad?
  •  Hur är anläggningarnas långtidsfunktion? Vilka (drift)problem kan uppträda?
  •  Finns det speciella krav/problem som framkommer i Sverige (t ex p g a klimat)?
  •  Vilket underhåll kräver anläggningarna för att säkerställa tillförlitlig funktion?
  •  Vad kostar förstudie/projektering, uppförande rspektive drift av varierande anläggningstyper?  

Projektet genomförs vid Luleå Tekniska Universitet och leds av Godecke Blecken.

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
13-106
Projektledare:
Godecke Blecken
Organisation Projektledare:
LTU
Totalt beviljad finansiering av SVU:
199 240 SEK
Projektets totala kostnad:
199 240 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2014-03-31