Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av certifieringskrav av PE rör

I samband med att Stockholm Vatten upptäckt kvalitetsbrister och åtgärdsbrister av kvalitetsavvikelser på polyetenrör av större dimensioner (≥DN560), har behovet uppstått att gå till grunden på hur kontroller utförs och av vem de utförs av. Problemanalysen som Stockholm Vatten påvisat hos två av varandra oberoende tillverkningsprocesser visar att det utförs egenkontroller men plaströrstillverkare har ändå levererat rör som är underkända i deras egna kontroller. Det råder även bristande kompetens hos distributörer, grossister och entreprenörer angående hur en mottagningskontroll skall utföras. Projektidén är att djupdyka och kartlägga omfattningen av certifiering för plaströrstillverkning fungerar, vad kraven i EN-normerna kräver angående kvalitetskontroll och hur dessa kvalitetskrav följs upp i tillverkningsprocessen hos producenten. En kartläggning som kan ge en samlad bild av vilka som kontrollerar vad i processerna hos producenterna. Om det finns behov kan då VA branschen genom denna granskning med förslag på åtgärder sätta press på polyetenrör-tillverkare och kontrollorgan som Insta Cert och Nordic Poly Mark (NPG) att vidta föreslagna åtgärder och uppfylla det som utlovas. Finns det behov att skärpa reglerna i t.ex. Nordic Polymark och de kontrollförfaranden som finns idag rörande denna certifiering samt revision av kontrollorgan? En djupanalys kan sätta press och skärpa reglerna hos rörtillverkare och kontrollorgan att utföra fler kontroller, ta ansvar och vidta åtgärder när kvalitetsbrister uppstår. Projektet kommer att ge riktlinjer på hur VA bolagen kan säkerställa att egenkontroller utförs hos grossister, entreprenörer genom motagningskontroll. Projektet kommer att ta fram dokument som kan användas vid kravställning och beställning av projekt. Det är viktigt att lyfta och belysa att VA bolagen har minst lika stort ansvar att kontrollera att våra beställarkrav och kvalitetsförväntningar uppfylls.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
15-103
Projektledare:
Ebru Poulsen
Organisation Projektledare:
Tomas Helenius
Totalt beviljad finansiering av SVU:
555 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 110 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-09-30