Hoppa till huvudinnehåll

Hushållsdagvatten

Projektets mål är att undersöka möjligheten att differentiera kravställningen mellan VA-huvudmannen och abonnenter genom att definiera vad ett hushållsdagvatten skulle kunna innebära flödesmässigt och innehållsmässigt, på motsvarande sätt som man idag enligt praxis använder sig av hushållsspillvatten. Syftet med projektet är dels att utarbeta ett förslag på definition av hushållsdagvatten, dels att utifrån definitionen samt erfarenheter från uppföljning av P95 och från enskilda kommuners erfarenheter ta fram ett antal kravställningar. För att möjliggöra en framtida tillämpning bör projektet dock kompletteras med frågeställningar om VA-huvudmannens juridiska möjlighet att ställa krav på dagvatten, samt konsekvenser av att införa hushållsdagvatten i ABVA. Dessa två frågeställningar berörs endast översiktligt inom projektet. Vi tar gärna fram ett förslag på upplägg till ovan kompletterande studier i samråd med Svenskt Vatten. Projektet genomförs i tre steg: 1. Genom litteraturstudier, erfarenhetsåterföring och omvärldsanalys sammanfatta aktuell kunskap och forskning nationellt och internationellt samt erfarenheter från VA-huvudman. Studien utgår från ett antal specifika frågeställningar som anges i bifogad projektbeskrivning. 2. Projektorganisationen tar vid en dags tankesmedja fram ett förslag till definition av hushållsdagvatten och utformning av krav utifrån resultatet i punkt 1. 3. En dags workshop med 15 personer från elva kommuner för avstämning och bearbetning av förslag samt översiktliga diskussioner om möjligheter och konsekvenser vid tillämpning. Projektet leds av WSP och är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och WSP. Projektorganisationen är konstruerad för att på ett kreativt sätt kombinera tillämpning, erfarenhet och forskning. Elva referenskommuner deltar i projektet för att tillföra ytterligare erfarenheter. Projektet blir på samma gång väl förankrat.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
15-122
Projektledare:
Jane Hjelmqvist
Organisation Projektledare:
WSP Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
549 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-05-31