Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex som verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner

Göteborgsregionens medlemskommuner har under 2014 tagit fram en regional vattenförsörjningsplan som underlag för en gemensam strategi för vattenförsörjningen i kommunerna och regionen. Det övergripande syftet med planen är att skapa underlag för att kunna trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. I arbetet med planen har tre målområden identifierats; (1) Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen, (2) Säker tillgång till råvatten av god kvalitet och (3) Robusta vattenförsörjningssystem. Kopplade till dessa målområden har nio delmål formulerats, där varje delmål kan härledas till ett eller flera målområden. Inom ramen för varje delmål har föreslagits ett antal åtgärder som syftar till att realisera planen och uppnå dess övergripande syfte. Huvudsyftet med detta projekt är att utvärdera hur VASS-Hållbarhetsindex kan användas som verktyg för att följa upp åtgärder föreslagna i en regional vattenförsörjningsplan och på så sätt löpande kunna mäta hur verkningsfull planen är ur ett hållbarhetsperspektiv och hur väl de ingående kommunerna bidrar till det övergripande syftet med planen. Projektet syftar också till att utvärdera hur Hållbarhetsindex fungerar som mätverktyg för regiongemensamma eller mellankommunala frågor kring en trygg dricksvattenförsörjning, och hur detta kan användas som stöd i nödvändiga förbättringsprocesser. Vidare förväntas projektet bidra till att Hållbarhetsindex och ingående parametrar blir utvärderade ur ett regionalt vattenförsörjningsperspektiv och att en möjlig vidareutveckling av Hållbarhetsindex mot regionala/mellankommunala frågor kan föreslås.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
14-122
Projektledare:
Lars Heineson
Organisation Projektledare:
Göteborgsregionens kommunalförbund
Totalt beviljad finansiering av SVU:
320 000 SEK
Projektets totala kostnad:
720 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-04-01