Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador

Fastighetsägare, kommunala VA-organisationer och försäkringsbolag drabbas allt för stor omfattning av skador till följd av översvämning efter skyfall. Olika kommuner är olika skadekänsliga. Översvämningarna skapar kostnader och besvär för alla inblandade – fastighetsägare, kommunen och försäkrings- bolaget. Nyckelord för att minska känsligheten och konsekvenserna är samverkan dem emellan. Det vi ofta förvånas över är den dåliga kunskapen fastighetsägare normalt har om sina VA-installationer samt vilka skyldigheter de rent juridiskt har. Genom det omfattande utredningsmaterial vi har när det gäller översvämningar och den kunskap som vi byggt upp under ca 20 år känner vi att huvuddelen i projektet kommer att vara att strukturera och sammanfatta denna kunskap på ett överskådligt och begripligt sätt. I projektet kommer också framförallt Vellinge kommun att delta. Vellinge kommun drabbades av omfattande översvämningar 2014-08-31 (ca 270), och har också tidigare drabbats av omfattande översvämningar (2007 och 2010). Erfarenhetsutbyte kommer också att ske med en del erfarna VA-chefer i södra Sverige och gärna någon erfaren Skadeutredare från Länsförsäkringar Skåne. Vi kommer också att undersöka förhållandena utomlands, framförallt i Tyskland, Norge och England, där vi har goda kontakter. Frågeställningar som kommer att belysas är bland annat • Vad kan fastighetsägaren själv göra? • Vad kan fastighetsägaren tillsammans med andra göra? • Vad kan andra göra för att hjälpa fastighetsägarna? • Vilka faktiska/tekniska åtgärder behövs? Vad är rimligt att göra per fastighet? Bortkoppling av dag- och dräneringsvatten. • Hur ska olika aktörer göra för att underlätta för fastighetsägarna - försäkringsbolag och olika kommunala förvaltningar
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
15-109
Projektledare:
Jonas Backö
Organisation Projektledare:
Sweco Environment AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
100 000 SEK
Projektets totala kostnad:
230 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-12-17