Hoppa till huvudinnehåll

Fällningsdammar - drifterfarenheter, utformning och framtida användning

Fällningsdammar för avloppsrening började användas under slutet av 1970-talet i Sverige som en följd av att befintliga biodammanläggningar kompletterades med kemisk fällning. Idag finns ett sjuttiotal fällningsdammar i Sverige, från Västra Götalands län upp till nordligaste Sverige. De flesta anläggningarna finns i södra och mellersta Norrland. Fällningsdammar är en robust och resurssnål behandlingsteknik och bland kommuner som driver anläggningarna finns ett stort intresse för att utvärdera tekniken och bedöma dess framtida potential. Typiska frågeställningar som finns är behov av kompletterande rening, skötselaspekter som slamtömning och efterliggande hantering av slam, slamkvalitetsfrågor kopplat till rensavskiljning och hygienisering samt alternativa användningsområden. Härjedalens kommun och Miva i Örnsköldsvik har tillsammans med Sweco Environment under 2014-2015 utfört inventeringsarbeten vid befintliga anläggningar och utrett bland annat vad som kan förväntas kring framtida reningskrav och möjliga kompletterande reningssteg vid fällningsdammar. Det finns därmed ett omfattande underlagsmaterial att analysera och detta kommer att kompletteras med ytterligare kartläggning och utredning av fällningsdammar som behandlingsmetod i andra tillämpningar än den traditionella. Här ser vi det som särskilt intressant att utvärdera och beskriva metodens användning vid bräddvattenrening. Till de intressanta frågorna ligger även slamhanteringen och slamkvalitet. I projektet finns även fokus på hanteringskedjan från rensavskiljning, slamtömning, efterbehandling inklusive hygienisering. Slutrapporten kommer därmed att sammanställa erfarenheter och det generella kunskapsläget utifrån de anläggningar som är i drift idag och låta det ligga till grund för genomgång av framtida tillämpningar. Rapporten planeras innehålla en allmän beskrivning av fällningsdammar och var de passar, drifterfarenheter, utformning och drift, utvecklingsfrågor, alternativa tillämpningar mm.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
15-116
Projektledare:
Erik Norin
Organisation Projektledare:
Sweco Environment AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
170 000 SEK
Projektets totala kostnad:
340 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-12-30