Hoppa till huvudinnehåll

Extern samverkan - hur möter va-sektorn framtida utmaningar

Tidigare studier av svensk VA-sektor har påpekat de utmaningar sektorn står inför däribland kombinationen av ökade krav på miljö- och klimatanpassning samt ökade krav på anpassning till ny teknik och nya lagkrav. Delvis är detta en fråga som inte enbart berör VA, utan utmaningarna avseende t.ex. miljö- och klimatanpassning är något som berör alla de delar inom en kommun som arbetar med stadsutveckling/samhällsbyggnadsfrågor. Det förväntas att de kommunala VA-verksamheterna följer med i denna utveckling och anpassar och förnyar sin verksamhet i takt med att kraven ändras. Problemet för många kommuner är att tillgången till de resurser en sådan anpassning kräver i form av kompetens och kapital, inte är tillräcklig. Det kan till och med vara på det viset att tillgången till nödvändiga resurser faktiskt minskar. Hur kommuner i Sverige ska klara av framtida VA-försörjning är därför en återkommande fråga som kanske är mer aktuell än någonsin. Frågan som ofta väcks i dessa sammanhang är hur väl rustad den enskilda kommunen är att möta utmaningarna den står inför. Allt oftare disskuteras också behovet för enskilda kommuner att i någon form samverka med andra aktörer (offentliga såväl som privata) för att klara av att möta de framtida utmaningarna. Det krävs mer kunskap och förståelse kring hur olika former av samverkan och kunskapsutbyte, mellan å ena sidan olika kommuner och å andra sidan kommuner och företag kan komma till stånd samt vilka fördelar sådan samverkan innebär för den enskilda kommunen och dess VA-verksamhet. Syftet med det här projektet är därför att: Studera formerna och förutsättningarna för samverkan mellan å ena sidan kommuner och å andra sidan kommuner och företag. Projektet delas därför upp i två delprojekt. Delprojekt 1 handlar om samverkan mellan kommuner och förutsättningarna för sådan samverkan medan delprojekt 2 fokuserar på samverkan mellan kommuner och företag och förutsättningarna för den typen av samverkan.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
15-112
Projektledare:
Anna Thomasson
Organisation Projektledare:
KEFU Ekonomihögskolan Lunds Universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
800 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 600 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-12-31