Hoppa till huvudinnehåll

Enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning

Frånvaro av mikroorganismer i dricksvattnet är en fundamental förutsättning för att undvika spridningen av olika typer av smittosamma sjukdomar i samhället. Den allmänt använda tekniken för att påvisa bakterier i dricksvatten är odling på olika substrat. Metoden är tidskrävande och ger en relativt ofullständig information. Ett alternativ till bakterieodling för att kontrollera bakteriebelastningen är bestämning av bakterieenzymer. Målsättningen med projektet är att göra enzymbestämning i dricksvatten i relation till produktkontroll (upprepade prover på utgående vatten), processkontroll (prover efter varje reningsprocess) samt punktinsatser (akuta prover föranledda av klagomål, häftigt regn etc). Enzymmätningarnas medicinska relevans verifieras genom analyser av endotoxin och β-glukan – två mikrobiella beståndsdelar som framkallar inflammation i kroppen. Vattenprov insamlas från olika vattenverk, med och utan aktuella problem med vattnet. För vattenprover har kontakt etablerats med Västvatten, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, Sydvatten och samt Lerums kommun. Om ett samband kan påvisas mellan bakteriebelastningen mätt i form av mängden bakterieenzym och försämrad kvalitet av dricksvattnet eller driftstörningar i reningsprocessen, blir det möjligt att med en enkel, billig och snabb metod få ett underlag till åtgärder för att förbättra dricksvattnets kvalitet.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
15-110
Projektledare:
Ragnar Rylander
Organisation Projektledare:
BioFact
Totalt beviljad finansiering av SVU:
168 850 SEK
Projektets totala kostnad:
336 450 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-09-01