Hoppa till huvudinnehåll

Beräkning av allmänna och privata servisledningslängder

Sveriges totala längd allmänna avlopps- respektive dricksvattenledningar har beräknats utifrån VASS statistik till 105 000 km avloppsledningar och 60 000 km dricksvattenledningar. Dessa siffror ligger bl a till grund för de uppskattningar som görs av återanskaffningsvärdet, vilket uppskattats till mellan 600 och 800 miljarder kr. I dessa siffror ingår dock inte allmänna och privata servisledningar. Dessa utgör en inte oansenlig del av de totala VA-ledningsnäten, men vi vet inte om de utgör 30%, 50% eller mer av den totala längden. Ett enkelt överslag utifrån VASS statistik för antal serviser ger att det finns ca 7000 km allmänna dricksvattenservisledningar och ca 10000 km allmänna avloppsservisledningar. Den totala längden privata servisledningar är helt obekant, men är rimligen betydligt större än den allmänna servisledningslängden. De privata servisledningslängderna skiljer sig åtskilligt åt mellan områden med enfamiljshus, flerfamiljshus och verksamhetsområden, varför beräkningsmodellen måste ta utgångspunkt i ett antal typområden som representerar olika typer av bostads- och verksamhetsområden. Modellparametrarna måste tas fram genom studier av ett antal typområden och sedan verifieras för en annan uppsättning områden.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
15-121
Projektledare:
Gilbert Svensson
Organisation Projektledare:
SP Urban Water Management
Totalt beviljad finansiering av SVU:
250 000 SEK
Projektets totala kostnad:
250 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-12-30