Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt kunskapsläge om virus i vatten - en sammanfattande rapport

Efterfrågan på analyser av virus i vatten är stort, både i Sverige och internationellt. Klimat-och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007:60) slår fast att risken för vattenburna sjukdomsutbrott kommer att öka vid klimatförändringar, och norovirus är det virus man oroar sig mest för. Kunskapsläget avseende förekomst, metodik för påvisning av, liksom tolkning av relevansen av analysresultat gällande virus i vatten har historiskt varit svagt. Under senare år har dock en mängd rapporter av olika aktörer som beskriver förekomst av virus i vatten och metodik för påvisning av virus i vatten publicerats. Med anledning av att ny kunskap finns tillgänglig inom området och att smittskyddsenheter, kommuner och VA-huvudmän under det senaste året efterfrågat stöd med laboratorieanalyser för utredning av vattenrelaterade utbrott liksom bedömning av vattenkvalitet bedömer vi att det är angeläget med en aktuell kunskapssammanställning inom området virus i vatten. I projektets uppstartsfas ingår att delta i Svenskt Vattens workshop om virus i vatten där alla inbjudna deltagare får bidra med kunskap och erfarenhet inom området för att säkerställa att alla tillgängliga publikationer kommer med. Områden som ingår i samanställningen är: vilka metoder som används, deras styrkor och svagheter, vilka virus har undersökts och vilka halter har mätts upp i olika typer av vatten, vilken effekt har olika barriärer på olika typer av virus, hur resultaten har använts i MRA/GDP, och hur folkhälsan påverkas. Genom ett samlat kunskapsunderlag ges möjlighet till effektivare nyttjande av resurser och ökade samarbeten för att gemensamt föra fältet framåt.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
14-118
Projektledare:
Elisabeth Hallin
Organisation Projektledare:
Folkhälsomyndigheten
Totalt beviljad finansiering av SVU:
59 877 SEK
Projektets totala kostnad:
138 230 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-08-31