Hoppa till huvudinnehåll

Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Redovisningen av materiella anläggningstillgångar är ett högaktuellt ämne pga att normgivarna för både den kommunala redovisningen och för redovisningen i aktiebolag har infört ett explicit krav på att tillämpa komponentavskrivningar vid redovisning av anläggningstillgångar. Att utveckla sin redovisning mot komponentavskrivningar innebär samtidigt att viktiga frågor så som avskrivningstider, omprövning av nyttjandeperioder samt gränsdragningen mellan investering och drift måste hanteras. Detta är klassiska frågor som fortsatt utgör ett viktigt utvecklingsområde inom branschen. Utmaningen för branschen är att hitta vägar för att bli mycket mer aktiv i sin anläggningsredovisning, i den meningen att man frångår ett allt för strikt tillämpande av schabloner och blir mer detaljerad i sin anläggningsredovisning samt faktiskt omprövar tidigare gjorda antaganden. Utgångspunkten för detta forskningsprojekt är det finns ett behov att fortsätta att utveckla tankesätt och principer för anläggningsredovisningen, inte minst när det gäller kravet på komponentavskrivningar, för att skapa en god lägstanivå. Syftet med studien är att studera va-organisationer som aktivt arbetar med sin anläggningsredovisning avseende hur de arbetar med; komponentavskrivningar, avskrivningstider och investering och drift, i syfte att identifiera goda exempel att sprida inom sektorn. Ambitionen är att göra ca 6 fallstudier av va-huvudmän som aktivt arbetar med sin anläggningsredovisning.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
14-106
Projektledare:
Mattias Haraldsson
Organisation Projektledare:
Institutet för ekonomisk forskning/KEFU (org.nr. 837600-9109), Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
275 000 SEK
Projektets totala kostnad:
275 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-02-27