Hoppa till huvudinnehåll

Prioriterade områden SVU

Forsknings- och utvecklingsområden som anses särskilt viktiga för den kommunala VA-tekniken kallas för Prioriterade områden. Ett projekt inom ett ”prioriterat område” har större chans till bidrag. Nedan anges prioriterade områden för 2016.

Management

 • Samverkan inom och mellan kommunala organisationer samt effektiva va-organisationer
 • Vattenförsörjningens betydelse för samhället
 • VA-ekonomi
 • Styrmedel
 • Kommunikation 
 • Benchmarking och nyckeltal
 • Kompetensförsörjning  

Dricksvatten

 • Klimatanpassning – reningsteknik och skydd av vattentäkt
 • Riskanalyser från råvattentäkt till tappkran
 • Mikrobiella barriärer och åtgärder för minskad risk för mikrobiell påverkan
 • Kemiska risker
 • Processer och material vattenledningssystem (mikrobiologi och korrosion) 

Rörnät och Klimat

 • Dag- och dränvattenavledning – en klimatutmaning
 • Förnyelse av VA-ledningsnät, inklusive drift och underhåll
 • Säkerställande av kvalitet vid ledningsbyggande

Avlopp och Miljö

 • Rening och undersökning av spill-, dag‐ och bräddvatten
 • Uppströmsarbete och rening av dag- och spillvatten
 • Resurshushållning och klimatpåverkan
 • Återföring av växtnäring – sluthantering av slam

Respektive område beskrivs utförligare i dokumentet FoU som SVU finansierar (pdf)