Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Svenskt Vatten har instiftat ett pris till "bästa examensarbete inom VA-området" för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området. Priset, fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr, delas ut på Vattenstämman.

Syfte

Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.

Bästa examensarbete inom VA-området 2016 

Ida Sandström, Luleå tekniska universitet
Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning.

Vill du komma i kontakt med Ida Sandström så nås hon på ida.sandstrom@wspgroup.se
Examensarbetet hittar du här: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1040002/FULLTEXT02.pdf

Juryns motivering: 

Det arbete som sammantaget bäst klarar kriterierna. Välskrivet och intressant examensarbete med en klar ansats och ett bra genomförande som är lätt att följa i rapporten.

Examensarbetet handlar om ett aktuellt ämne, hur vi tryggar vattenförsörjningen på bästa sätt, och visar på en metod för att göra ett riktigt val bland de alternativ som finns. Det finns både ett nyhetsvärde och relevans för VA-branschen. Många kommuner är i läget där en vattenbrist börjar visa sig (vilket inte har skett tidigare) och många kommuner behöver därför arbeta med en mer långsiktig lösning på vattenförsörjningen. Examensarbetet visar en bra metod för att kunna underlätta detta arbete. Genom att arbete utförts i en VA-organisation är det verklighetsnära.

 

Övriga finalister

Christoffer Wärff, Lunds universitet
Modellering av Klagshamns avloppsreningsverk för optimering av kväveavskiljning efter införande av rejektvattenbehandling.

Kristjan Pullerits, Lunds universitet
Exploration of flow cytometry for rapid detection of changes in the microbial communities of drinking water after washing of slow sand filters.

Jury

Juryn utgörs av personer som tillsammans har god kunskap om kommunala VA-frågor och erfarenhet av akademiskt arbete. Juryn är enväldig och beslutet kan ej överklagas.

Nominering

  • Handledare vid lärosäte, ämnesgranskare eller examinator äger rätt att nominera högst ett examenarbete per år.
  • Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet.
  • Enbart examensarbeten på masternivå får nomineras.
  • Nominering för bästa examensarbete 2017 ska göras senast 15 januari 2018.

Prisutdelning och pris

Priset delas ut på Vattenstämman. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr.